Ngôn ngữ Javascript, Học Javascript

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản dùng để tạo các client-side scripts.
JavaScript làm cho việc tạo các trang Web động và tương tác dễ dàng hơn
JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản được hãngSun Microsystems và Netscape phát triển.
JavaScript được phát triển từ Livescript. Của Netscape
Các ứng dụng client chạy trên một trình duyệt như Netscape Navigator hoặc Internet Explorer.

Read more