Giáo Trình Hệ Điều Hành Unix – Linux

Giáo trình Hệ điều hành Unix – Linux được xây dựng nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành nói chung, bước đầu làm quen và làm chủ được hệ điều hành Linux, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Linux.

Read more