Cách chặn các trang web bằng Windows Firewall trong Windows 11(How to Block Websites using Windows Firewall in Windows 11)

Tìm địa chỉ IP của trang web. Bước đầu tiên bao gồm tìm địa chỉ IP của các trang web bạn muốn chặn. Ví dụ: nếu bạn muốn chặn Facebook, bạn cần tìm địa chỉ IP của Facebook. Thật dễ dàng để tìm địa chỉ IP của trang web. Đối với điều đó, bạn cần sử dụng các trang web trực tuyến như IPvoid. Đây là những gì bạn cần làm.

Read more