Cách thay đổi hồ sơ mạng trong Windows 11

Tôi đoán bạn đã biết về cả hồ sơ công khai và tư nhân, bạn có thể muốn thay đổi hồ sơ mạng trên Windows 11.. Trước hết, hãy nhấp vào menu Bắt đầu Windows 11 và chọn Settings.(First of all, click on the Windows 11 start menu and select Settings.)
Trên trang Settings nhấp vào Network & Internet option.(On the Settings page, click on the Network & Internet option.)

Trên khung bên phải, nhấp vào Network. Ví dụ: tôi được kết nối với mạng cáp; Do đó, tôi phải nhấp vào tùy chọn Ethernet.( On the right pane, click on the Network. For example, I am connected to a cable network; therefore, I have to click on the Ethernet option.)

Read more